Liigu edasi põhisisu juurde

Tugiteenused 2015/16 õppeaastal

08.02.2016

Klassijuhataja töö

Õpilaste esmane abistamine ja nõustamine on klassijuhataja ja/või aineõpetaja ülesanne.

Konsultatsioonides/ järeleaitamistundides osalemine

Konsultatsioon on aineõpetaja juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit. Võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks.

Järeleaitamistunnid on kohustuslikud puuduliku veerandihinde saanud õpilastele

Logopeedilist abi annab eripedagoog

Logopeedilise abi eesmärgiks on toetada põhikooli 1.- 9. klassi õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut tulenevalt tema hariduslikust erivajadusest ja võimaldada õpilasel saavutada õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

HEV koordinaatori töö

Korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel.

Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordinaator lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses  ning selle väliselt.

Meditsiiniline nõustamine

Meditsiinilist nõustamist osutab  kooliõde. Tema tegevuse eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi kooli personali ja õpilaste seas.

Huvialaringid

Huviringide töö eesmärgiks on välja selgitada kõrgendatud huvi ja võimetega õpilased ning juhendada neid tegelema oma huvialaga vabal tahtel ja vabal ajal.

Õpiabi ja toetussüsteem.